www.onko.com.ua

СТАТУТ

                                                                                Громадської організації

“Київська онкологічна асоціація”

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «Київська онкологічна асоціація» (далi за текстом — Асоціація) є громадським об’єднанням, створеним на принципах добровільності та спільності інтересів її членів.

Асоціація об`єднає на основі єдності інтересів та за професійною ознакою громадян  України, іноземних громадян та осіб без громадянства, професійна діяльність  яких пов’язана з питаннями в галузі онкології, для реалізації мети та завдань передбачених цим Статутом. лікарів-онкологів і лікарів суміжних спеціальностей – науковців, практиків і студентів, що навчаються за відповідним фахом в Україні та інших осіб, що поділяють мету та завдання Асоціації.

1.2. Асоціація створена та здійснює свою діяльність на демократичних  засадах і принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності, законності та гласності у повній відповідності до Конститутції України, заону України «Про громадські обєднання» та цього Статуту.

1.3. Найменування Асоціації:

1.3.1.Українською мовою:

повне: Громадська організація «Київська онкологічна асоціація»;

скорочене: ГО «КОА».

1.3.2.Російською мовою:

повне: Общественная организация «Киевская онкологическая ассоциация»;

скорочене: ОО  «КОА».

1.3.3. Англійською мовою:

повне: Public organization «Kyiv oncologists association»

скорочене: PО  «KОА»

1.4. Асоціація здійснює свою діяльність на території України‚ набуває прав юридичної особи з моменту її державної реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

1.5. Асоціація є неприбутковою організацією, що будує свою діяльність на підставі Конституції України, Закону України ”Про громадські об’єднання”, цього Статуту, міжнародних актів та чинного законодавства України.

1.6. Діяльність Асоціації поширюється на територію України та проходить у рамках співробітництва з організаціями усіх форм власності, рухами та окремими громадянами, що мають на меті вирішення спільних із Асоціацією завдань. З метою реалізації статутних завдань Асоціація на засадах співробітництва і обміну досвідом контактує з організаціями інших країн, міжнародними громадськими організаціями, взаємодіє з міністерствами, відомствами, представницькими та виконавчими органами влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

1.7. Місце знаходження Асоціації: Україна, м. Київ, 03115, вул. Верховинна 69

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

2.1. Метою діяльності Асоціації є:

2.1.1. Здійснення та захист прав та свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів, сприяння вдосконаленню теоретичних знань та практичних навичок у галузі медицини – онкології, підвищення кваліфікації лікарів відповідно до державних та міжнародних стандартів;

2.1.2. Обєднання зусиль її членів для задоволення та захисту своїх законних інтересів, сприяння створенню оптимальних умов для всебічного їх розвитку, максимальної реалізації творчого потенціалу і соціально – правового захисту спеціалістів, зайнятих у галузі охорони здоров`я – онкології, які беруть активну участь у розробці питань діагностики профілактики та лікування  розповсюджених захворювань людини.

2.2. Завданнями Асоціації є:

2.2.1. Сприяння підвищенню професійної кваліфікації лікарів шляхом залучення їх  до участі в освітніх  профільних програмах у форматі науково – практичних конференцій, симпозіумів, стажувань, конгресів, з’їздів, участі у проведенні  клінічних досліджень, навчання на робочих місцях, курсах підвищення кваліфікації, тісного  співробітництва з медичними  працівниками різних суміжних спеціальностей.

2.2.2. Об`єднання та координація зусиль лікарів-онкологів, з метою сприяння становленню і розвитку професії лікаря-онколога, зміцнення її суспільного престижу в Україні;

2.2.3. Сприяння вирізненню пріоритетних проблем становлення та розвитку фаху лікаря-онколога в Україні;

2.2.4. Сприяння професійній діяльності лікаря-онколога в лікувально-профілактичних установах, професійних об'єднаннях;

2.2.5. Налагодження системи оперативного обміну інформацією, що стосується професійної діяльності лікарів між членами Асоціації, інформування суспільства, органів державної влади та місцевого самоврядування, засобів масової інформації та інших зацікавлених осіб щодо актуальних проблем практичної онкології та наукових досягнень в галузі онкології;

2.2.6. Сприяння формуванню системного механізму співпраці лікарів -онкологів та їх об`єднань з профільними міністерствами, відомствами, управліннями, державними комітетами, науково-дослідними установами та профільними комітетами Верховної Ради України, міських та обласних рад та інших органів місцевого самоврядування;

2.2.7. Представлення та захист інтересів своїх членів при вирішенні правових‚ економічних та організаційних питань у державних органах‚ органах місцевого самоврядування, громадських та наукових об’єднаннях, та інших організаціях і установах незалежно від форми власності та організаційно-правової форми;

2.2.8. Сприяння хворій людині у лікуванні, реабілітації та профілактиці, у підвищенні рівня медико-соціальної допомоги.

2.2.9. Налагодження та здійснення співпраці з медичними працівниками інших спеціальностей та їх об`єднаннями на місцевому, всеукраїнському та міжнародному рівнях;

2.2.10. Сприяння створенню в Україні сучасної ефективної національної системи охорони здоров’я та розвитку онкологічної служби.

2.3. Для виконання мети та завдань Асоціація у встановленому чинним законодавством порядку має право діяти у наступних напрямах:

2.3.1. Всебічна підтримка лікарів-онкологів, науковців, студентів, що навчаються за відповідним фахом в  Україні;

2.3.2. Проведення фахових досліджень та науково-дослідних робіт як самостійно, так і спільно з іншими організаціями та установами;

2.3.3. Аналіз основних проблем, завдань, процесів становлення реформування у сфері онкологічної освіти, культури, праці, соціального становлення та розвитку студентів, молодих спеціалістів та науковців онкологічного профілю; розробка та внесення за результатами такого аналізу відповідних пропозицій профільним міністерствам, комітетам, навчальним та науково-дослідним закладам, органам місцевого самоврядування всіх рівнів;

2.3.4. Сприяння формуванню системного механізму реалізації програм стажування лікарів-онкологів в органах державної влади та управління, органах системи охорони здоров’я, місцевого самоврядування, недержавних організаціях, підприємницькій сфері, а також закордоном у провідних онкологічних клініках, інститутах тощо;

2.3.5. Сприяння лікарям-онкологам України у працевлаштуванні;

2.3.6. Участь у створенні необхідної інфраструктури (матеріальної, технічної тощо) для розвитку лікарів-онкологів та їх об’єднань;

2.3.7. Участь у проведенні та організації з'їздів, конференцій, нарад, шкіл, семінарів, тренінгів, курсів та інших заходів - самостійно або спільно з іншими організаціями;

2.3.8. Участь у здiйсненні  iнформацiйно-аналiтичної роботи щодо забезпечення доступної та якісної онкологічної допомоги для  кожного громадянина України;

2.3.9. Сприяння професійному розвитку, підвищенню кваліфікації, здійсненню науково-освітніх та навчальних програм і проектів для студентів та лікарів-онкологів;

2.3.10. Співпраця  з навчальними (зокрема і післядипломними) закладами України, що проводять підготовку лікарів-онкологів, науковими установами відповідного профілю, науковими кафедрами, вплив на формування стандартів онкологічної освіти в Україні;

2.3.11. Допомога хворій людині у подоланні труднощів, пов’язаних з хворобою (діагностика, лікування, реабілітація, профілактика);

2.4. Для забезпечення мети та завдань своєї дiяльностi Асоціація має право у встановленому законом порядку:

2.4.1. бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;

2.4.2. у порядку встановленому чинним законодавством засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;

2.4.3. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

2.4.4. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, громадських організацій, установ і організацій незалежно від їх форми власності та організаційно-правової форми з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

2.4.5. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань медицини, державного і суспільного життя;

2.4.6. представляти і захищати законні інтереси Асоціації та її членів в органах державної влади і управління, місцевого самоврядування, інших державних та недержавних інституціях, брати участь у розв'язанні конфліктних ситуацій, які стосуються інтересів членів Асоціації;

2.4.7. налагоджувати та здійснювати спiвпрацю з органами законодавчої, виконавчої та судової влади, органами мiсцевого самоврядування та громадськими органiзацiями, іншими фізичними та юридичними особами як в Україні так і за її межами, здійснювати внутрішньодержавні відрядження та бути приймаючою стороною;

2.4.8. брати участь та сприяти практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм;

2.4.9. реалiзовувати  власнi програми та проекти, брати участь у спiльних з вiтчизняними та зарубiжними органiзацiями програмах та проектах;

2.4.10. проводити мирні зібрання;

2.4.11. ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;

2.4.12. створювати в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), діяльність яких відповідає меті (цілям) Асоціації та сприяє її досягненню.

2.4.13. приймати участь в організації та самостійно організовувати конгреси, симпозiуми, конференцiї, робочі семiнари, наради, школи, тренінги, здiйснювати обмiн делегацiями;

2.4.14.займатися науковою діяльністю;

2.4.15. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

2.4.16. пропонувати кандидатури своїх представників для роботи у державних, приватних та громадських організаціях і установах;

2.4.17. здійснювати клопотання перед компетентними органами державних та громадських організацій щодо нагородження та заохочення членів Асоціації;

2.4.18. брати участь у здійсненні державної регуляторної політики у формах, визначених Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

2.4.19. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

2.4.20. допомогати людям у подоланні труднощів, пов’язаних з хворобою (діагностика, лікування, реабілітація, профілактика), надавати медичну, психологічну та соціальну допомогу особам, котрі її потребують.

2.4.21. в установленому порядку може засновувати або вступати в міжнародні громадські об’єднання, бути засновником міжнародних спілок об'єднань громадян, підтримувати міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням та чинному законодавству України.

2.4.22. використовувати прийняті в міжнародній практиці форми та засоби міжнародних наукових обмінів, в т.ч. здійснювати за рахунок власних коштів та у встановленому законом порядку відрядження за кордон, запрошення та приймання в Україні іноземних студентів, лікарів, вчених та інших фахівців, встановлювати зв’язки з іноземними комп’ютерними мережами та банками даних.

2.4.23. здійснювати інші права, не заборонені законом.

 

 

 

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС АСОЦІАЦІЇ

3.1. Асоціація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації. Асоціація є незалежною організацією. Асоціація має самостійний баланс, власне майно, рахунки в установах банків, у тому числі валютні, круглу печатку зi своєю назвою, штампи, бланки зi своїми реквізитами, власну символіку, зразки яких затверджуються Президією Асоціації (далi за текстом — Президія), символіка реєструється у встановленому законодавством України порядку.

3.2. Виходячи з своїх інтересів, Асоціація співпрацює i взаємодіє з органами державної влади і управління, місцевого самоврядування, державними та громадськими органiзацiями, спілками, підприємствами, об’єднаннями, установами, профспілковими органами, з політичними партіями, господарськими товариствами та іншими організаціями різних форм власності на основі рівноправ’я, невтручання у внутрішні справи один одного і, як правило, на договірних засадах, як в Україні, так і за її межами.

3.3. Асоціація має право вiд свого iменi укладати угоди i здiйснювати iншi юридичнi дiї, набувати майновi та особистi немайновi права, нести обов’язки, бути стороною у судах.

3.4. Асоціація має право укладати з фiзичними особами договори на використання їх працi (трудовi договори i контракти), а також взаємодіяти з окремими фiзичними чи юридичними особами на підставі договорів цивiльно-правового характеру, згiдно з чинним законодавством України.

3.5. Асоціація має право здiйснювати господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових організацій із статусом юридичної особи, засновувати пiдприємства в порядку встановленому законодавством.

3.6. Асоціація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями тільки в межах належного їй майна, на яке може бути направлене стягнення у відповідності до діючого законодавства України.

3.7. Члени Асоціації не відповідають за зобов’язаннями Асоціації, рівно як і Асоціація не відповідає за зобов’язаннями її членів.

3.8. Асоціація не відповідає за зобов’язаннями створених нею підприємств та організацій, що мають права юридичної особи, і такі організації та підприємства не відповідають за зобов’язаннями Асоціації.

3.9. Кошти та інше майно Асоціації використовуються виключно для досягнення статутних цілей,  не можуть перерозподілятися між її членами.

 

4. ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Членство в Асоціації є добровільним та індивідуальним.

4.2. Індивідуальними членами Асоціації на засадах рівноправності можуть бути громадяни України, іноземці і особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах,професійна діяльність, яких сприяє розвитку онкологічної  галузі медицини та  які виявили бажання брати участь у діяльності Асоціації.

Членство засновано на розділенні ідеологічних цінностей, завдання і напрямів діяльності Асоціації, визнанні Статуту Асоціації, проходженні процедури вступу в Асоціацію, прийнятті на себе прав та обов’язків Члена Асоціації, наданні Асоціації підтримки власною діяльністю та/або матеріально, який сплатили вступний та регулярно сплачують членські внески.

Розміри вступного та членських внесків встановлюються Загальними зборами Асоціації. Несплата членом  Асоціації членських внесків протягом 4- х разів є підставою для його виключення з членів Асоціації.

У разі виходу або виключення зі складу членів Асоціації  на підставі заяви або з будь- яких  причин вступні та членські внески не повертаються

4.3. Для прийому в індивідуальні члени Асоціації особа подає заяву до Правління Асоціації.

4.4. У Асоціації встановлюється інститут почесного членства. Почесними членами Асоціації можуть бути особи, відомі за їх роллю у зміцненні суспільного престижу Асоціації, професії лікаря-онколога, онкологічної служби і науки в Україні, видатні українські та закордонні діячі.

Взаємовідносини між членами та Асоціацією, не передбачені даним Статутом, регулюються відповідними договорами.

4.5. Рішення про прийом в члени Асоціації та вибуття з її складу приймається Правлінням на підставі заяви – для індивідуального члена, власної ініціативи Правління – для почесного члена. Професійна діяльність та освіта не можуть бути визнані перешкодою при наданні членства почесному члену.

4.6. Виключення з членів Асоціації здійснюється за заявою члена у порядку, передбаченому для вступу. У випадку порушення норм Статуту, невиконання рішень керівних органів, вчинення дій, що завдають шкоди Асоціації, діяльності, що дискредитує Асоціацію може відбуватися примусове виключення індивідуальних та почесних членів - Правлінням за поданням Голови Асоціації. Правління зобов’язане повідомити члена про виключення з Асоціації протягом місяця з моменту прийняття такого рішення. У разі незгоди з рішенням про виключення з Асоціації, заява апеляційного змісту може бути подана до вищого керівного органу Асоціації – Загальних зборів Асоціаці.

 

4.7. Члени Асоціації мають право:

4.7.1. Брати участь у заходах, які проводяться Асоціацією;

4.7.2. Бути членом інших громадських організацій, політичних партій, мета та діяльність яких не суперечить статутним цілям Асоціації;

4.7.3. Обирати та бути обраними до керівних органів Асоціації;

4.7.4. Вносити пропозиції та зауваження щодо діяльності Асоціації;

4.7.5. На захист своїх законних прав та інтересів як члена Асоціації;

4.7.6. Отримувати інформацію про діяльність Асоціації та її керівних органів;

4.7.7. Брати особисту участь у засіданнях органів Асоціації, принаймні, з дорадчим голосом;

4.7.8. Користуватись в установленому порядку майном Асоціації;

4.7.9. Виходити з членів Асоціації;

4.7.10. Отримувати організаційну, консультативну та методичну допомогу, у порядку, встановленому Президією;

4.7.11. Оскаржувати дії або бездіяльність керуючих органів асоціації до вищчестоячих органів асоціації;

 

4.8. Члени Асоціації зобов`язані:

4.8.1. Дотримуватися Статуту Асоціації, Етичного кодексу Асоціації та інших внутрішніх документів Асоціації, виконувати рішення керівних органів Асоціації, прийняті у межах їх компетенції;

4.8.2. Брати активну участь у досягненні цілей і завдань Асоціації;

4.8.3. Не перешкоджати діяльності Асоціації, дбати про імідж Асоціації, не допускати дій, що підривають авторитет Асоціації або перешкоджають її діяльності;

4.8.4. Інформувати Асоціацію про свою діяльність, яка виконується в рамках програм та проектів Асоціації;

4.8.5. Підтримувати та пропагувати діяльність Асоціації, сприяти залученню нових членів до Асоціації;

4.8.6. Виступаючи від імені Асоціації і висловлюючи свої особисті думки та міркування, що розбігаються з положеннями та рішеннями, які було затверджено З’їздом та Президією, робити особливе зауваження, що ці думки та міркування є особистими та не співпадають з положеннями та рішеннями Асоціації;

4.8.7. Своєчасно сплачувати вступний та членські внески, порядок сплати яких встановлюється Положенням, яке затверджується Загальними зборами.

4.8.8. Поважати законні права та інтереси інших членів Асоціації;

4.8.9. Не розголошувати інформацію, яку керівні органи визнали як конфіденційну;

4.9. Правлінням Асоціації, на основі поданих Членами Асоціації заяв фомується База персональних даних членів Громадської організації «Київська онкологічна асоціація».

 

5. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ I ДIЯЛЬНОСТI СТАТУТНИХ ОРГАНIВ АСОЦІАЦІЇ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

 

5.1.Вищим органом управління Асоціації є Загальні збори членів  Асоціації (далі Збори).

5.1.1. Члени Асоціації мають право призначати для роботи на Зборах своїх представників. Представники можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Член Асоціації має праов у будь-який час замінити свого представника або передати свої повноваження іншому члену Асаціації або  його  представнику, письмово повідомивши про це Правління Асоціації.

5.1.2. Збори обирають Голову Зборів, який організує ведення протоколу та визначає спосіб прийняття рішення (відкрите, таємне голосування)

5.1.3. Збори правочинні приймати рішення з будь-яких питань діяльності Асоціації.

5.1.4. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік. Збори в т. ч.  позачергові скликаються Правлінням асоціації за власною ініціативою або на вимогу Голови Асоціації, або не менше ніж 1/3 членів  Асоціації. Про проведення Загальних зборів члени Асоціації повідомляються   правлінням Асоціації.

5.1.5. Загальні збори  є правомочними, якщо на них присутні  понад 50% членів Асоціації. Рішення на загальних зборах приймаються  простою більшістю голосів від числа прсутніх членів Асоціації на зборах.

5.1.6. До виключної компетенції Загальних зборів належать  такі питання:

- затвердження Статуту Асоціації, внесення до нього змін та доповнень,

- визначення основних напрямків діяльності Асоціації;

- затвердження перспективних і поточних планів та програм;

- вибори Правління та Ревізійної комісії Асоціації;

- призначення та звільнення Голови, його заступників, членів Правління та Голови Ревізійної комісії Асоціації;

- затвердження бюджету Асоціації та структури;

- встановлення розміру вступного  та членських внесків, порядок їх сплати;

- затвердження символіки та  атрибутики Асоціаці;

- прийняття рішення про ліквідацію або реорганізацію асоціації;

- затвердження звіту Ревізійної комісії;

- розгляд скарг та прийняття рішень стосовно неправомірних рішень,  дій чи бездіяльності керівництва Асоціації, голів Правління та Ревізійної комісії;

- прийняття рішень стосовно обов’язкових щорічних звітів Голови Правління та Голови Ревізійної комісії;

- затвердження рішень правління стосовно створення або припинення діяльності, відокремлених підрозділів Асоціації;

- реалізацію прва власності;

-інші важливі питання Асоціації.

 

5.2. Павління Асоціації

5.2.1. Правління Асоціації обирається терміном на 3 роки, складається із 6 осіб, здійснює керівництво її діяльності між Загальним зборами і збирається у разі необхідності, але не рідше одного разу на квартал. До складу правління за посадою входять Голова та два його заступники.

Правління очолює Голова Асоціації.

5.2.2. Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Правління, але за обов’язкової участі Голови правління. Рішення Правління приймаються відкритим голосуванням   простою більшістю голосів присутніх. При рівності голосів голос голови Асоціації є вирішальним.

5.2.3. До комптенціїПравління Асоціації входять питання:

- окремі функції щодо управління майном Асоціації;

- скликання Загальних зборів, визначення порядку денного і місця їх проведення;

- підготовка і обґрунтування пропозицій стосовно забезпечення ефективної діяльності Асоціації;

- підготовка  перспективних і поточних планів та програм;

- спрямування діяльності Асоціації;

- вирішення питання про прийняття у члени асоціації та виключення  членів з їх складу;

- координація і контроль за роботою органів, що створюються в асоціації надання їм медичної та організаційної допомоги;

- організація відповідно до закону підприємницької діяльності безпосередньо або через створені в порядку, передбаченим законом юридичні особи, якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Асоціації  та сприяє досягненню;

- здійснення іншої діяльності що не входить до виняткової компетенції Загальних  зборів і не суперечить чинному законодавству України;

- керівництво поточною діяльністю Асоціації;

- забезпечення виконання рішень Загальних зборів;

- проведення підготовчої роботи та скликання  наукових  конференцій, з’їздів, симпозіумів та семінарів, що організуються  Асоціацією;

- створення тимчасових комісій із складу членів правління по напрямках діяльності асоціації;

- вивчення питань та прийняття рішень стосовно створення  (припинення діяльності) відокремлених підрозділів Асоціації.  Винесення рішень на затвердження Загальних зборів;

-  інші питання діяльності Асоціації.

5.2.4. Правління Асоціації  має\\\\ право передавати окремі питання, що віднесені до його компетенції, іншим органам Асоціації, в тому чимслі голові Асоціації.

 

5.3 Глова Асоціації

5.3.1. Голова Асоціації обирається Загальними зборами Асоціації терміном на 3 роки. Є вищою посадовою особою  Асоціацією та за посадою очолює правління Асоціації.

5.3.2. Голова Асоціації вирішує всі питання, які не є виключною компетенцією Загальних зборів Асоціації. Голова діє від імені Асоціації, без довіреності представляє її в усіх  установах, підприємствах і організаціях в Україні і за  кордоном.

5.3.3.Голова асоціації:

- очолює Асоціацію,

- в межах власної компетенції забезпечують виконання положень Статуту, поточних та перспективних планів діяльності асоціації;

- укладає угоди та договори, підписує контракти та довіреності, відкриває  чи закриває рахунки в банківських установах, має право першого підпису фінансових та інших офіційних документів, тощо.

- приймає на роботу та звільняю з роботи штатних працівників Асоціації, з дотриманням вимог КЗПП України, видає накази та розпорядження обов’язкові для всіх працівників Асоціації;

- здійснює управління і розпорядження майном та грошовими коштами Асоціації, в межах своїх повноважень, визначених цим Статутуом, а також рішеннями Загальних зборів та Правління Асоціації;

- в період між Загальними зборами підзвітний Правлінню асоціації;

- не рідше одного разу на рік звітує перед Загальними зборами про виконану роботу;

5.3.4. У разі відсутності Голови асоціації, його функції виконує один із заступників. Заступники Голови Асоціації виконують функції, які закріплені за ними Головою Асоціації.

 

5.4. Ревізійна комісія Асоціації

5.4.1. Контрль за фінансовою та господарською діяльністю Асоціації здійснюється Ревізійною комісією асоціації,  Голова якої обирається  Загальними зборамиАсоціації. Комісія обирається терміном на три роки.

5.4.2. Ревізійна комісія підзвітна виключно Загальним зборам Асоціації, подає їм на затвердження результати проведених нею перевірок та складає висновки по щорічних звітах та балансах. Планові перевірки проводяться не менше ніж один раз на рік.

5.4.3. Перевірки проводяться Ревізійною комісією за дорученням  Загальних зборів Асоціації або Голови Асоціації а також за власною ініціативою.

5.4.4. У своїй діяльності Ревізійна комісія керується цим Статутом  та діючим законодавством України.

5.4.5. Ревізійна комісія здійснює контроль за додержанням Статуту, виконанням рішень Загальних щборів Асоціації, збереженням майна, надходженням та витраченням матеріально – технічних ресурсі та коштів, правильністю обліку звітності та розрахунків, а також додержанням інших інтересів Асоціації.

 

5.5. Відокремлені підрозділи:

5.5.1. Асоціація може мати Відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Загальних зборів,  згідно із Статутом.

5.5.2. Відокремлені підрозділи створюються відповідно до адміністративно-територіального устрою за територіальною ознакою.

5.5.3. Членами Відокремленого підрозділу можуть бути особи, які зареєстровані, проживають, працюють або навчаються на території відповідного Відокремленого підрозділу. У випадку відсутності Відокремленого підрозділу за місцем реєстрації, проживання, праці чи навчання, член Асоціації, рішенням Правління Асоціації, може закріплятись за будь яким іншим Відокремленим підрозділом;

5.5.4. Відокремлені підрозділи:

5.5.4.1. реалізують в своєму регіоні план діяльності Асоціації

5.5.4.2. висувають делегатів для участі в роботі Загальних зборів;

5.5.4.3. приймають активну участь в обговоренні політики і діяльності Асоціації, формуванні подальших планів;

5.5.4.4. надсилають Правлінню творчі пропозиції та ініціативи;

5.5.4.5. забезпечують інформування регіональної громади про діяльність Асоціації;

5.5.4.6. здійснюють іншу діяльність, визначену положеннями про діяльність Відокремлених підрозділів.

5.5.5. Відокремлені підрозділи Асоціації не можуть набувати статусу юридичної особи.

5.5.6. Відокремлені підрозділи Асоціації утворюються шляхом прийняття Загальними зборами рішення про створення відповідного Відокремленого підрозділу на основі протоколу його установчих зборів.

5.5.7. Керівним органом Відокремленого підрозділу є Правління відповідного Відокремленого підрозділу. Правління Відокремленого підрозділу складається з Голови відокремленого підрозділу та Секретаря відокремленого підрозділу. Також до складу Правління Відокремленого підрозділу може входити Заступник голови відокремленого підрозділу. Засідання Правління відокремленого підрозділу проводяться по мірі необхідності, але не рідше 1 разу на рік. Рішення засідання Правління відокремленого підрозділу приймаються простою більшістю голосів та оформлюються у вигляді протоколу Засідання.

5.5.8. Очолює відокремлений підрозділ Голова відокремленого підрозділу. Голова відокремленого підрозділу призначається на посаду та звільняється з неї рішенням Президії на основі рішення про обрання в протоколі відповідного Відокремленого підрозділу.

5.5.9. Правління відокремленого підрозділу звітує перед Загальними зборами Асоціпції про свою діяльність кожен рік своєї діяльності або на вимогу Правління

5.5.10. Загальні збори Асоціації можуть висловити недовіру Голові відокремленого підрозділу та призначити виконувача обов’язків Голови відокремленого підрозділу до обрання нового Голови відокремленого підрозділу

5.5.11. Відокремлені підрозділи утворюються та здійснюють свою діяльність на основі  цього Статуту.

5.5.12. Відомості про утворені Відокремлені підрозділи подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Асоціації.

5.5.13. Припинення діяльності Відокремленого підрозділу відбувається:

5.5.13.1. За рішенням суду;

5.5.13.2. За рішенням Загальних збоів;

5.5.13.3. За рішенням Правління  Асоціації з обов’язковим обґрунтуванням причини.

 

5.6. З метою заохочення до активної участі у діяльності Асоціації можуть створюватися різні спеціалізовані структури по конкретних напрямах, які виступають консультативно-дорадчими органами Асоціації та створюються рішенням Правління.

5.7. При наявності обставин, що заважають присутності члена Асоціації на засіданні органів Асоціації до складу яких вони входять, за рішенням Правління по кожному конкретному випадку при голосуванні зараховуються дані, що передані шляхом використання засобів телефонного та факсимільного зв’язку або електронної пошти.

5.8. Припинення членства в Асоціації автоматично звільняє з усіх займаних посад в Асоціації, за винятком найманих робітників.

5.9. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Асоціації можуть бути оскарженні, а скарги розглянуті:

5.9.1. Для всіх керівних органів Асоціації та Загальних зборів – в судовому порядку у відповідності до чинного законодавства України;

5.9.2. Для Правління – на чергових  та/або позачергових  Загальниз зборах;

5.9.3. В інших випадках – на засіданні Правління

5.10. Керівні органи та посадові особи Асоціації звітують перед своїми членами на Загальних зборах та шляхом розміщення звітів на офіційному WEB-сайті Асоціації та/або в друкованих засобах масовоі інформації.

 

6. КОНТРОЛЬ, ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

6.1. Асоціація веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність та вносить до бюджету платежі у порядку та розмірах, передбачених чинним законодавством України

6.2. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Асоціації здійснюється державними органами згідно з чинним законодавством України, перевірка  фінансово-господарської діяльності здійснюється  ревізійною комісією Асоціації у межах її компетенції.

6.3. Достовірність та повнота річного балансу і звітності Асоціації може бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою).

6.5. Вiдповiдальнiсть за стан облiку, своєчасне надання бухгалтерської звiтностi покладається на головного бухгалтера, а у разі його відсутності на Голову Асоціяції.

 

7. КОШТИ ТА МАЙНО АСОЦІАЦІЇ

7.1.Джерелами надходження коштiв та майна Асоціації є:

7.1.1. кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань (вступні та членські внески членів Асоціації; добровільні грошові внески трудових колективів організацій, іноземних фізичних та юридичних осіб і громадян України; гранти; надходження внаслідок дарування чи заповіту майна та коштів; добровільні пожертвування громадян та юридичних осіб у грошовій та майновій формах);

7.1.2. пасивні доходи, які не заборонені законодавством;

7.1.3. кошти та майно, які надходять від проведення основної діяльності Асоціації, в т.ч. від створення Асоціацією в установленому порядку госпрозрахункових організацій, заснованих підприємств;

7.1.4. дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги;

7.1.5. набуття Асоціацією майна за рахунок власних коштів для здійснення статутної діяльності.

7.2. За поданням Голови Асоціації, що затверджене Правлінням/Загальними зборами , для реалізації програм у рамках дійсного Статуту Асоціація може створювати на власних рахунках цільові фонди. Порядок використання таких цільових фондів, затверджується Загальними зборами.

7.7. Власником майна Асоціації є організація в цілому. Реалізує право власності Загальні збори, а в період між ними – Правління. Окремі члени Асоціації, Відокремлені підрозділи, що здійснюють діяльність на основі даного Статуту, не мають права на долю майна Асоціації. Відокремлені підрозділи, що діють на основі даного Статуту, мають право оперативного управління майном, що передане їм Асоціацією.

7.8. За особами, які дарують майно та кошти Асоціації зберігається право контролю за їх цільовим  використанням.

7.9. Діяльність Асоціації не має на меті отримання прибутку. Грошовi кошти та iнше майно Асоціації витрачаються на виконання статутних цілей та завдань Асоціації.

7.10. Асоціація може здійснювати фінансування у межах статутної діяльності інших організацій, якi беруть участь у виконанні спільних i суміжних програм та проектiв.

 

8. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ

8.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться  Загальними зборами.

8.2. Змiни i доповнення до Статуту Асоціації пiдлягають державнiй реєстрацiї в порядку i строки, передбаченi чинним законодавством.

 

9. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI  АСОЦІАЦІЇ

9.1. Припинення діяльності Асоціації може бути здійснене шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу.

9.2. Припинення дiяльностi Асоціації проводиться:

9.2.1. За рiшенням суду.

9.2.2. За рiшенням Загальних зборів

9.3. Лiквiдацiя Асоціації здiйснюється лiквiдацiйною комiсiєю, яка створюється за рішенням суду або Загальних зборів.

9.4. З моменту призначення або створення лiквiдацiйної комiсiї до неї переходять повноваження по управлiнню справами Асоціації. Лiквiдацiйна комiсiя оцiнює майно Асоціації, виявляє дебiторiв i кредиторiв та розраховується з ними, приймає заходи по оплатi боргiв Асоціації третiм особам, а також працiвникам Асоціації, складає лiквiдацiйний баланс.

9.5. Лiквiдацiя вважається завершеною, а Асоціація такою, що припинила свою дiяльнiсть, з моменту внесення записiв про це в державний реєстр.

9.6. При ліквідації Асоціації її активи повинні бути передані за рішенням Ліквідаційної комісії одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом.

9.7. Порядок реорганiзацiї Асоціації визначається Загальнми зборами у вiдповiдностi з чинним законодавством. У випадках реорганiзацiї Асоціації її права i обов’язки переходять до правонаступникiв.

 

© 1990-2016 Київський міський клінічний онкологічний центр.