wrapper

На базі КМКОЦ протягом багатьох років проводяться численні клінічні дослідження для різних категорій онкологічних пацієнтів. Клінічні дослідження є провідним напрямком науково-практичної медицини, що дозволяє значно покращити результати лікування  хворих. До вашої уваги надана інформація про наявні клінічні дослідження на базі нашого центру. За детальними поясненнями просимо звертатися до головних дослідників. Також інформацію про клінічні дослідження, що проводяться на території КМКОЦ та в інших медичних закладах України, ви можете знайти на сайті Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я України (https://clinicaltrials.dec.gov.ua/).

Таблиця клінічних досліджень з активним набором пацієнтів, що проходять на базі
Київського міського клінічного онкологічного центру станом на 2 березня 2020 року

Патологічний стан пацієнта
(локалізація)
Інформація на сайті
МОЗ 
України
Код клінічного
дослідження
Назва протоколу Відповідальний дослідник
 Простата Детальніше   АВ12003 Проспективне, багатоцентрове, рандомiзоване,
подвійне сліпе плацебо-контрольоване
дослідження 3 фази у 2-х паралельних групах
для порівняння ефективностi та безпеки
масітінібу в комбінації з доцетакселом і
плацебо в комбінації з доцетакселом в якості
першої лінії терапії при метастатичному раку
передміхурової залози, нечутливої до кастрації (mCRPC) 
 Пономарьова О.В.
Понеділок
Вівторок
Четвер
з 10-00 до 12-00
2 поверх
перехід до радіологічного від.
Шлунок  Детальніше  МК-3475-811 «Рандомізоване, III фази, подвійне сліпе дослідження комбінації
трастузумабу, хіміотерапії та пембролізумабу у порівнянні
з комбінацією трастузумабу, хіміотерапії та плацебо як терапії
першої лінії у пацієнтів з НЕR2-позитивною метастатичною
аденокарциномою шлунку або шлунково-стравохідного
з'єднання (KEYNOTE 811)».

Войтко Н.Л.

Контакти

Шлунок   Детальніше  МК-3475-859 «Рандомізоване, подвійне сліпе клінічне дослідження фази
3 пембролізумабу (МК-3475) у комбінації з хіміотерапією
у порівнянні з плацебо у комбінації з хіміотерапією в якості лікування
першої лінії у пацієнтів з HER2-негативною, попередньо нелікованою,
неоперабельною або метастатичною аденокарциномою шлунку
або гастроезофагеального з’єднання (KEYNOTE-859)».
 

Войтко Н.Л.

Контакти


Молочна залоза    МК-3475-756 «Рандомізоване, подвійне сліпе дослідження ІІІ фази для
порівняння пембролізумабу з плацебо у комбінації
з неоад’ювантною хіміотерапією та ад’ювантною ендокринною
терапією при лікуванні раку молочної залози з наявністю
рецепторів до естрогенів і відстуністю людських рецепторів
епідермального фактора росту 2 (ER+ / HER2-) на ранній стадії
при високому ступені ризику (KEYNOTE-756)"

Войтко Н.Л.

Контакти

. 
 Легені Детальніше СТ-Р16_3.1

«Подвійне сліпе, рандомізоване, активно контрольоване,
в паралельних групах дослідження фази 3 з метою порівняння
ефективності та безпечності застосування препарату CT-P16
та Авастину, схваленого в ЄС, як першої лінії лікування
метастатичного або рецидивуючого неплоскоклітинного
недрібноклітинного раку легень» 

Войтко Н.Л.

Контакти

Легені   Детальніше
МК-3475-671 

«Рандомізоване, подвійнс-сліпе дослідження III
фази двохкомпонентної хіміотерапії препаратами
платини в комбінації з пембролізумабом (МК-3475)
або без нього, в якості неоад'ювантної / ад'ювантної
терапії для пацієнтів з операбельним
недрібноклітинним раком легень ІІВ або ІІІА стадії
(НДРЛ) (KEYNOTE-671)».

Войтко Н.Л.

Контакти

 Голова та шия  Детальніше  МК-3475-689

«Рандомізоване, відкрите дослідження III
фази для оцінки пембролізумабу в якості
неоад'ювантної терапії та в комбінації зі
стандартним лікуванням в якості ад'ювантної
терапії при операбельному локорегіонально
розповсюдженому плоскоклітинпому раку голови
та шиї ІІІ-ІV стадії».

 

Войтко Н.Л.

Контакти

Яєчники  
МК-7339-001/ENGOT-ov43

«Рандомізоване, подвійне сліпе дослідження ІІІ фази проведення
хіміотерапії з або без пембролізумабу з подальшим підтримуючим
лікуванням олапарибом або плацебо для терапії першої лінії у
пацієнтів з розповсюдженим епітеліальним раком яєчників
(ЕРЯ) без мутацій у гені BRCA”. 

Войтко Н.Л.

Контакти 

 Голова та шия Детальніше   WO40242

«Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе,
плацебо-контрольоване дослідження для оцінки
ІІІ фази атезолізумабу (ANTI-PD - L1 антитіло)
в якості ад’ювантної терапії після радикального
лікування у пацієнтів з місцево-поширеною пласко
клітинною карциномою голови та шиї високого ризику».

Осинський Д.С.

Контакти

 
Шийка матки Детальніше  С-550-01

«Відкрите, багатогрупове дослідження фази 1/2 з метою вивчення
безпечності, переносимості, фармакокінетики, біологічної та клінічної
активності препарату AGEN1884 в комбінації з препаратом AGEN2034
у пацієнтів з метастатичними або місцево-розповсюдженими
солідними пухлинами та розширення застосування
на обрані види солідних пухлин»

Осинський Д.С.

Контакти

 
Легені Детальніше  ВО40366

«Відкрите, рандомізоване дослідження III фази для оцінки ефективності
та безпеки алектинібу в якості ад'ювантної терапії в порівнянні
з ад'ювантною хіміотерапією препаратами на основі платини
у пацієнтів з недрібноклітинним раком легень стадії IB
(пухлини ≥ 4 см) - IIIA, позитивним щодо кінази анапластичної
лімфоми, з повною резекцією пухлини»

Осинський Д.С.

Контакти

 
Молочна залоза Детальніше  TX05-03

«Рандомізоване, подвійне сліпе, у паралельних групах дослідження
фази ІІІ з метою порівнення ефективності, безпечності та імуногенності
препаратуТХ05 з Герцептином у паціентів з HER2-позитивним
раком молочної залози на ранніх стадіях»

Осинський Д.С.

Контакти

 
Легені   МК-7339-006


«Дослідження ІІІ фази для пембролізумабу у комбінації
з пеметрекседом / препаратом платини (карбоплатин
або цисплатин) з подальшим введенням пембролізумабу
у комбінації з підтримуючим лікуванням олапарибом або
пеметрекседом в якості терапії першої лінії у
пацієнтів із метастатичним неплоскоклітинним
недрібноклітинним раком легенів»

Войтко Н.Л.

Контакти

Колоректальний рак   CL3-95005-006
«Рандомізоване, подвійне сліпе дослідження
ІІІ фази проведення хіміотерапії з або без пембролізумабу
з подальшим підтримуючим лікуванням олапарибом
або плацебо для терапії першої лінії у пацієнтів
з розповсюдженим епітеліальним раком яєчників (ЕРЯ)
без мутацій у гені BRCA»

Войтко Н.Л.

Контакти

Легені   МК-7339-008
«Дослідження ІІІ фази для пембролізумабу у комбінації
з карбоплатином / таксаном (паклітаксел або наб-паклітаксел)
з подальшим введенням пембролізумабу у комбінації з
підтримуючим лікуванням олапарибом або без нього в
якості терапії першої лінії  у пацієнтів із метастатичним
плоскоклітинним недрібноклітинним раком легенів (НДКРЛ)»

Войтко Н.Л.

Контакти

Легені   МК-7902-007
«Рандомізоване, подвійне сліпе дослідження ІІІ фази
комбінації пембролізумабу (MK-3475) з або без
ленватиніба (Е7080/МК-7902) у раніше нелікованих
пацієнтів з метастатичним недрібноклітинним
раком легень (НДКРЛ)  з показником пропорції пухлини
(TPS), що більше або дорівнює 1% (LEAP-007)»

Войтко Н.Л.

Контакти

Молочна залоза   ОВІ-822-011
«Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване
дослідження фази III застосування препарату адаглоксад
сімоленін (ОВІ 822)/ОВІ 821 для лікування пацієнтів
з тричі негативним раком молочної залози на ранній стадії
з високим ступенем ризику, визначеним як залишкова інвазивна
хвороба після неоад'ювантної хіміотерапії або як захворювання з
ураженням 4 або більше пахвових лімфатичних вузлів»

Осинський Д.С.

Контакти

Молочна залоза   TX05-03Е
«Подвійне сліпе, продовжене дослідження, для
проведення ад’ювантної монотерапії препаратом
Герцептин® або препаратом TX05 для продовження
оцінки безпечності та імуногенності у пацієнтів з HER2-
позитивним раком молочної залози на ранній стадії
після неоад’ювантної терапії та хірургічної резекції
за протоколом дослідження TX05-03»

Осинський Д.С.

Контакти

Передміхурова залоза  

64091742PCR3001


«Рандомізоване, плацебо-контрольоване, подвійне сліпе
клінічне дослідження 3 фази препарату Нірапариб
у комбінації з Абіратерона Ацетатом та Преднізоном
у порівнянні з Абіратерона Ацетатом та Преднізоном
для лікування пацієнтів з метастатичним раком
передміхурової залози»

Сакало В.С. 

Контакти

Уротеліальний рак   42756493BLC0002
«Біомаркерне дослідження для виявлення
пацієнтів з розповсюдженим уротеліальним
раком та абераціями гену рецептору фактору
росту  фібробластів»

Сакало В.С. 

Контакти

Сечовий міхур   МК-3475-866


«Рандомізоване, подвійне сліпе дослідження III фази
для оцінки періопераційного застосування
пембролізумабу (МК-3475) у комбінації з
неоад'ювантною хіміотерапією порівняно з
періопераційним застосуванням плацебо у комбінації
з неоад'ювантною хіміотерапією в учасників з
м'язово-інвазивним раком сечового міхура,
придатних для лікування цисплатином (KEYNOTE-866)»

Сакало В.С. 

Контакти

Сечовий міхур   МК-3475-905


«Рандомізоване дослідження III фази з проведенням
цистектомії в комбінації з періопераційним
застосуванням пембролізумабу порівняно з
проведенням тільки цистектомії для учасників з
м'язово-інвазивним раком сечового міхура,
яким не можна проводити лікування цисплатином
(KEYNOTE-905)»

Сакало В.С. 

Контакти

Передміхурова залоза   64091742PCR0002


«Біомаркерне дослідження визначення частоти дефектів ДНК-репарації
у чоловіків з метастатичним раком передміхурової залози»

Сакало В.С. 

Контакти

Детальніше в цій категорії: « Комісія з питань етики

Контакти

03115, м. Київ, вул. Верховинна, 69
тел/факс (044) 450-74-36
Реєстратура: тел. +38(044) 409 24 73
тел. +38(044) 450 92 64
тел. +38(044) 423 36 44
режим роботи: з 8-00 до 15-42
Реєстратура Центру ядерної медицини:
тел. +38(044) 423 98 55
тел. +38(044) 423 96 07
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
"Лінія довіри КМКОЦ":
тел. +38(044) 423 46 49 - Графік
роботи: середа, п'ятниця з 14-00  до 15-00