wrapper

На базі КМКОЦ протягом багатьох років проводяться численні клінічні дослідження для різних категорій онкологічних пацієнтів. Клінічні дослідження є провідним напрямком науково-практичної медицини, що дозволяє значно покращити результати лікування  хворих. До вашої уваги надана інформація про наявні клінічні дослідження на базі нашого центру. За детальними поясненнями просимо звертатися до головних дослідників. Також інформацію про клінічні дослідження, що проводяться на території КМКОЦ та в інших медичних закладах України, ви можете знайти на сайті Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я України (https://clinicaltrials.dec.gov.ua/).

Таблиця клінічних досліджень з активним набором пацієнтів, що проходять на базі
КНП "Київський міський клінічний онкологічний центр" станом на 4 січня 2022 року

Патологічний стан пацієнта
(локалізація)
Інформація на сайті
МОЗ 
України
Код клінічного
дослідження
Назва протоколу Відповідальний дослідник
Легені   MK-3475-А86 “Відкрите, рандомізоване дослідження III фази для вивчення фармакокінетики та безпечності пембролізумабу для підшкірного введення порівняно з пембролізумабом для внутрішньовенного введення, в комбінації з двохкомпонентною хіміотерапією препаратами платини, в якості першої лінії терапії для учасників з метастатичним плоскоклітинним або неплоскоклітинним недрібноклітинним раком легенів”

Войтко Н.Л.

Контакти

   
C3661001

“Розширене дослідження фази 1/2a зі збільшенням дози для оцінки безпечності, переносимості, фармакокінетики, фармакодинаміки та протипухлинної активності препарату PF 06873600 в якості монотерапії та у комбінації з ендокринною терапією”

Войтко Н.Л.

Контакти 

Легені   МК-7339-012 «Дослідження ІІІ фази пембролізумабу (MK-3475) у комбінації з супутньою хіміопроменевою терапією з подальшим введенням пембролізумабу з олапарибом або без нього порівняно з супутньою хіміопроменевою терапією з подальшим введенням дурвалумабу в учасників з неоперабельним місцево-розповсюдженим недрібноклітинним раком легенів III стадії (НДРЛ)»

Войтко Н.Л.

Контакти

Легені   МК-7339-013 «Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження III фази для оцінки пембролізумабу (MK-3475) у поєднанні з супутньою хіміопроменевою терапією з подальшим введенням пембролізумабу з олапарибом (MK-7339) або без нього у порівнянні лише з супутньою хіміопроменевою терапією в учасників з нещодавно діагностованим локалізованим дрібноклітинним раком легенів (ЛДРЛ)»

Войтко Н.Л.

Контакти

Молочна залоза   ОВІ-822-011
"Відкрите рандомізоване дослідження ІІІ фази з оцінки адаглоксаду сімоленіну (OBI-822)/OBI-821 (вакцини на основі антигену Globo H) при проведенні ад'ювантної терапії пацієнтам із тричі негативним раком молочної залози на ранній стадії, у яких відмічається експресія Globo H і є високий ризик розвитку рецидиву (кодове позначення дослідження: GLORIA)"

Осинський Д.С.

Контакти

Молочна залоза   WO41554 «Рандомізоване, подвіне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження фази ІІІ з оцінки ефективності та безпечності комбінації GDC-0077 з палюоциклібом та фулвестрантом у порівнянні з комбінацією плацебо з палбоциелібом та фулвестрантом у пацієнтів з мутацією гена РІК3СА, гормон-рецептор-позитивним, HER2-негативним місцево-поширеним або метастатичним раком молочної залози»

Осинський Д.С.

Контакти

Молочна залоза   WO42312 «Рандомізоване, відкрите, багатоцентрове дослідження фази ІІ для оцінки ефективності та безпечності GDC-9545 у порівнянні з вибраною лікарем ендокринною монотерапією у пацієнтів із раніше лікованим естроген-рецептор-позитивним, HER2- негативним місцево-поширеним або метастатичним раком молочної залози»

Осинський Д.С.

Контакти

Молочна залоза   WO42633 «Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження фази ІІІ для оцінки ефективності та безпечності ад’ювантної терапії атезолізумабом або плацебо у комбінації з трастузумабом емтансином у пацієнтів із HER2-позитивним раком молочної залози з високим ризиком рецидиву після передопераційної терапії»

Осинський Д.С.

Контакти

Голова та шия   CP-MGA271-06 «Відкрите дослідження фази 2 для оцінки еноблітузумабу в комбінації з ретифанлімабом або теботелімабом у першій лінії лікування пацієнтів з рецидивуючим або метастатичним плоскоклітинним раком голови та шиї»

Осинський Д.С.

Контакти

Легені  

JTX-4014-202

«Дослідження 2 фази інгібітору PD-1 JTX-4014 в якості монотерапії та у комбінації з Вопрателімабом, який є агоністом ICOS, у пацієнтів з метастатичним недрібноклітинним раком легень (НДРЛ) після одного попередньо отриманого режиму платиновмісної хіміотерапії, відібраних за біомаркерами»

Осинський Д.С.

Контакти

Легені   INCMGA-0012-304 «Рандомизированное, двойное слепое, фазы 3 исследование платинум-основанной химиотерапии с или без INCMGA 0012 в первой линии метастатического плоскоклеточного и неплоскоклеточного НМКРЛ»

Осинський Д.С.

Контакти

Метастатичний рак нирки  

MK-6482-012


«Відкрите, рандомізоване дослідження III фази для оцінки ефективності та безпечності пембролізумабу (MK-3475) у комбінації з MK-6482 та ленватинібом (MK-7902), або MK-1308A у комбінації з ленватинібом порівняно з пембролізумабом і ленватинібом в якості першої лінії терапії для учасників з розповсюдженою світлоклітинною нирково-клітинною карциномою»

Сакало В.С. 

Контакти

Сечовий міхур   МК-3475-866


«Рандомізоване, подвійне сліпе дослідження III фази
для оцінки періопераційного застосування
пембролізумабу (МК-3475) у комбінації з
неоад'ювантною хіміотерапією порівняно з
періопераційним застосуванням плацебо у комбінації
з неоад'ювантною хіміотерапією в учасників з
м'язово-інвазивним раком сечового міхура,
придатних для лікування цисплатином (KEYNOTE-866)»

Сакало В.С. 

Контакти

Сечовий міхур   МК-3475-905


«Рандомізоване дослідження III фази з проведенням
цистектомії в комбінації з періопераційним
застосуванням пембролізумабу порівняно з
проведенням тільки цистектомії для учасників з
м'язово-інвазивним раком сечового міхура,
яким не можна проводити лікування цисплатином
(KEYNOTE-905)»

Сакало В.С. 

Контакти

Передміхурова залоза   64091742PCR0002


«Біомаркерне дослідження визначення частоти дефектів ДНК-репарації
у чоловіків з метастатичним раком передміхурової залози»

Сакало В.С. 

Контакти

Уротеліальна карцинома   42756493BLC3001 «Дослідження 3 фази для оцінки ердафітінібу у порівнянні з вінфлуніном або доцетакселом чи пембролізумабом у пацієнтів з поширеною уротеліальною карциномою та окремими генетичними абераціями рецепторів фактору росту фібробластів»

Сакало В.С. 

Контакти

Метастатичний рак нирки   МК-6482-005


«Відкрите, рандомізоване дослідження 3 фази
препарату MK-6482 в порівнянні з препаратом
еверолімус у учасників з поширеним нирково-
клітинним раком, який прогресував після
попередньої PD‑1/L1 та VEGF-таргетної терапії»

Сакало А.В.

Контакти

М'язово-інвазивний рак сечового міхура   MK-3475-992


«Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-
контрольоване клінічне дослідження III фази для
вивчення ефективності та безпечності
пембролізумабу (MK-3475) у комбінації з
хіміопроменевою терапією (ХПТ) у порівнянні лише з
хіміопроменевою терапією (ХПТ) в учасників з
м’язово-інвазивним раком сечового міхура (МІРСМ)
(KEYNOTE-992»

Сакало А.В.

Контакти

Передміхурова залоза   67652000PCR3002 «Рандомізоване, плацебо-контрольоване, подвійне сліпе клінічне дослідження 3 фази препарату Нірапариб в комбінації з абіратерона ацетатом та преднізоном у порівнянні з абіратерона ацетатом та преднізоном для лікування пацієнтів з метастатичним кастрат-чутливим раком передміхурової залози (mCSPC) зі шкідливою гермінальною або соматичною мутацією генів, що відповідають за репарацію шляхом гомологічної рекомбінації (HRR)»

Сакало А.В.

Контакти

Метастатичний рак нирки   МК-6482-005 «Відкрите, рандомізоване дослідження III фази для оцінки ефективності та безпечності пембролізумабу (MK-3475) у комбінації з MK-6482 та ленватинібом (MK-7902), або MK-1308A у комбінації з ленватинібом порівняно з пембролізумабом і ленватинібом в якості першої лінії терапії для учасників з розповсюдженою світлоклітинною нирково-клітинною карциномою»

Сакало А.В.

Контакти

Передміхурова залоза   МК-3475-641 «Рандомізоване, подвійне сліпе дослідження ІІІ фази пембролізумабу (MK-3475) у комбінації з ензалутамідом порівняно з ензалутамідом з плацебо у учасників з метастатичним кастраційно-резистентним раком передміхурової залози (mCRPC) (KEYNOTE-641)»

Сакало А.В.

Контакти

Легені   J2G-MC-JZJC «LIBRETTO-431: Багатоцентрове, рандомізоване відкрите дослідження  ІІІ фази порівняння терапії препаратом LOXO-292 з терапією препаратами на основі похідних платинив поєднанні з перметрекседом в або без комбінвації з прийомом пембролізумабу в якості першої лінії лікування поширеного чи метастазуючого недрібноклітинного раку легень з наявністю гібридного гена RET»

Пономарьова О.В.

Понеділок

Вівторок

Четвер

з 1000 до 1200

2 поверх

перехід до радіологічного від.
Рак голови та шиї   Debio 1143-SCCHN-301 «Рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження 3 фази препарата Debio 1143 в комбінації з платиновмісною хіміотерапією та стандартною, модульованою за інтенсивністю, фракційною променевою терапією для пацієнтів з місцеворозповсюдженою плоскоклітинною карциномою голови та шиї, що підлягають радикальній хіміопроменевій терапії (TrilynX)»

Пономарьова О.В.

Понеділок

Вівторок

Четвер

з 1000 до 1200

2 поверх

перехід до радіологічного від.
Легені   APL-101-01 «Багатоцентрове дослідження  І/ІІ фази з оцінки безпечності, фармакокінетики та попередньої ефективності препарату APL-101 у пацієнтів з недрібноклітинним раком легень з мутаціями, що обумовлюють пропуск екзона 14 с-Met, та поширеними солідними пухлинами с дисрегуляцією c-Met»

Пономарьова О.В.

Понеділок

Вівторок

Четвер

з 1000 до 1200

2 поверх

перехід до радіологічного від.
Молочна залоза  

ZN-c5-001

Фаза 1/2 відкрите багатоцентрове дослідження безпеки, переносимості, фармакокінетики та протипухлинної активності препарату ZN-C5, що буде застосовуватися як у вигляді монотерапії, так i у комбінації з палбоциклібом, у пацієнтів з естроген-рецептор (ER) позитивним та рецептор 2 епідермального фактора росту людини (НER2) негативним, поширеним раком молочної залози»

Пономарьова О.В.

Понеділок

Вівторок

Четвер

з 1000 до 1200

2 поверх

перехід до радіологічного від.
Рак жовчних протоків   NuTide:121


«Відкрите, багатоцентрове, рандомізоване
дослідження фази ІІІ, в якому порівнюється препарат
NUC-1031 у поєднанні з цисплатином і гемцитабін у
поєднанні з цисплатином у пацієнтів із раніше не
лікованим місцево-поширеним або метастатичним
раком жовчних шляхів»

Осинський Д.С.

Контакти

Детальніше в цій категорії: « Комісія з питань етики

Контакти

03115, м. Київ, вул. Верховинна, 69
Реєстратура: тел. +38 (044) 365 04 10
режим роботи: з 8-00 до 15-42
Реєстратура Центру ядерної медицини:
тел. +38 (044) 365 07 40
Реєстратура патологоанатомічного відділення: тел. +38 (044) 365 04 37
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.