wrapper

На базі КМКОЦ протягом багатьох років проводяться численні клінічні дослідження для різних категорій онкологічних пацієнтів. Клінічні дослідження є провідним напрямком науково-практичної медицини, що дозволяє значно покращити результати лікування  хворих. До вашої уваги надана інформація про наявні клінічні дослідження на базі нашого центру. За детальними поясненнями просимо звертатися до головних дослідників. Також інформацію про клінічні дослідження, що проводяться на території КМКОЦ та в інших медичних закладах України, ви можете знайти на сайті Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я України (https://clinicaltrials.dec.gov.ua/).

Таблиця клінічних досліджень з активним набором пацієнтів, що проходять на базі
КНП "Київський міський клінічний онкологічний центр" станом на 1 червня 2021 року

Патологічний стан пацієнта
(локалізація)
Інформація на сайті
МОЗ 
України
Код клінічного
дослідження
Назва протоколу Відповідальний дослідник
Шлунок  Детальніше  МК-3475-811 «Рандомізоване, III фази, подвійне сліпе дослідження комбінації
трастузумабу, хіміотерапії та пембролізумабу у порівнянні
з комбінацією трастузумабу, хіміотерапії та плацебо як терапії
першої лінії у пацієнтів з НЕR2-позитивною метастатичною
аденокарциномою шлунку або шлунково-стравохідного
з'єднання (KEYNOTE 811)».

Войтко Н.Л.

Контакти

Яєчники  
МК-7339-001/ENGOT-ov43

«Рандомізоване, подвійне сліпе дослідження ІІІ фази проведення
хіміотерапії з або без пембролізумабу з подальшим підтримуючим
лікуванням олапарибом або плацебо для терапії першої лінії у
пацієнтів з розповсюдженим епітеліальним раком яєчників
(ЕРЯ) без мутацій у гені BRCA”. 

Войтко Н.Л.

Контакти 

Легені  

YH-25448-301

«Рандомізоване, подвійне сліпе дослідження Фази III для оцінки ефективності та безпечності лазертінібу в порівнянні з гефітінібом як терапії першої лінії в пацієнтів з місцево-поширеним або метастатичним недрібноклітинним раком легенів з мутацією, що сенситизує рецептор епідермального фактора росту»

Войтко Н.Л.

Контакти

Легені   МК-7339-012 «Дослідження ІІІ фази пембролізумабу (MK-3475) у комбінації з супутньою хіміопроменевою терапією з подальшим введенням пембролізумабу з олапарибом або без нього порівняно з супутньою хіміопроменевою терапією з подальшим введенням дурвалумабу в учасників з неоперабельним місцево-розповсюдженим недрібноклітинним раком легенів III стадії (НДРЛ)»

Войтко Н.Л.

Контакти

Легені   МК-7339-013 «Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження III фази для оцінки пембролізумабу (MK-3475) у поєднанні з супутньою хіміопроменевою терапією з подальшим введенням пембролізумабу з олапарибом (MK-7339) або без нього у порівнянні лише з супутньою хіміопроменевою терапією в учасників з нещодавно діагностованим локалізованим дрібноклітинним раком легенів (ЛДРЛ)»

Войтко Н.Л.

Контакти

Легені Детальніше  ВО40366

«Відкрите, рандомізоване дослідження III фази для оцінки ефективності
та безпеки алектинібу в якості ад'ювантної терапії в порівнянні
з ад'ювантною хіміотерапією препаратами на основі платини
у пацієнтів з недрібноклітинним раком легень стадії IB
(пухлини ≥ 4 см) - IIIA, позитивним щодо кінази анапластичної
лімфоми, з повною резекцією пухлини»

Осинський Д.С.

Контакти

 
Молочна залоза   ОВІ-822-011
"Відкрите рандомізоване дослідження ІІІ фази з оцінки адаглоксаду сімоленіну (OBI-822)/OBI-821 (вакцини на основі антигену Globo H) при проведенні ад'ювантної терапії пацієнтам із тричі негативним раком молочної залози на ранній стадії, у яких відмічається експресія Globo H і є високий ризик розвитку рецидиву (кодове позначення дослідження: GLORIA)"

Осинський Д.С.

Контакти

Молочна залоза   WO41554 «Рандомізоване, подвіне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження фази ІІІ з оцінки ефективності та безпечності комбінації GDC-0077 з палюоциклібом та фулвестрантом у порівнянні з комбінацією плацебо з палбоциелібом та фулвестрантом у пацієнтів з мутацією гена РІК3СА, гормон-рецептор-позитивним, HER2-негативним місцево-поширеним або метастатичним раком молочної залози»

Осинський Д.С.

Контакти

Молочна залоза   WO42312 «Рандомізоване, відкрите, багатоцентрове дослідження фази ІІ для оцінки ефективності та безпечності GDC-9545 у порівнянні з вибраною лікарем ендокринною монотерапією у пацієнтів із раніше лікованим естроген-рецептор-позитивним, HER2- негативним місцево-поширеним або метастатичним раком молочної залози».

Осинський Д.С.

Контакти

Легені  

JTX-4014-202

«Дослідження 2 фази інгібітору PD-1 JTX-4014 в якості монотерапії та у комбінації з Вопрателімабом, який є агоністом ICOS, у пацієнтів з метастатичним недрібноклітинним раком легень (НДРЛ) після одного попередньо отриманого режиму платиновмісної хіміотерапії, відібраних за біомаркерами»

Осинський Д.С.

Контакти

Легені   INCMGA-0012-304 «Рандомизированное, двойное слепое, фазы 3 исследование платинум-основанной химиотерапии с или без INCMGA 0012 в первой линии метастатического плоскоклеточного и неплоскоклеточного НМКРЛ»

Осинський Д.С.

Контакти

Уротеліальний рак   42756493BLC0002
«Біомаркерне дослідження для виявлення
пацієнтів з розповсюдженим уротеліальним
раком та абераціями гену рецептору фактору
росту  фібробластів»

Сакало В.С. 

Контакти

Сечовий міхур   МК-3475-866


«Рандомізоване, подвійне сліпе дослідження III фази
для оцінки періопераційного застосування
пембролізумабу (МК-3475) у комбінації з
неоад'ювантною хіміотерапією порівняно з
періопераційним застосуванням плацебо у комбінації
з неоад'ювантною хіміотерапією в учасників з
м'язово-інвазивним раком сечового міхура,
придатних для лікування цисплатином (KEYNOTE-866)»

Сакало В.С. 

Контакти

Сечовий міхур   МК-3475-905


«Рандомізоване дослідження III фази з проведенням
цистектомії в комбінації з періопераційним
застосуванням пембролізумабу порівняно з
проведенням тільки цистектомії для учасників з
м'язово-інвазивним раком сечового міхура,
яким не можна проводити лікування цисплатином
(KEYNOTE-905)»

Сакало В.С. 

Контакти

Передміхурова залоза   64091742PCR0002


«Біомаркерне дослідження визначення частоти дефектів ДНК-репарації
у чоловіків з метастатичним раком передміхурової залози»

Сакало В.С. 

Контакти

Уротеліальна карцинома   42756493BLC3001 «Дослідження 3 фази для оцінки ердафітінібу у порівнянні з вінфлуніном або доцетакселом чи пембролізумабом у пацієнтів з поширеною уротеліальною карциномою та окремими генетичними абераціями рецепторів фактору росту фібробластів»

Сакало В.С. 

Контакти

Метастатичний рак нирки   МК-6482-005


«Відкрите, рандомізоване дослідження 3 фази
препарату MK-6482 в порівнянні з препаратом
еверолімус у учасників з поширеним нирково-
клітинним раком, який прогресував після
попередньої PD‑1/L1 та VEGF-таргетної терапії»

Сакало А.В.

Контакти

М'язово-інвазивний рак сечового міхура   MK-3475-992


«Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-
контрольоване клінічне дослідження III фази для
вивчення ефективності та безпечності
пембролізумабу (MK-3475) у комбінації з
хіміопроменевою терапією (ХПТ) у порівнянні лише з
хіміопроменевою терапією (ХПТ) в учасників з
м’язово-інвазивним раком сечового міхура (МІРСМ)
(KEYNOTE-992»

Сакало А.В.

Контакти

Передміхурова залоза   67652000PCR3002 «Рандомізоване, плацебо-контрольоване, подвійне сліпе клінічне дослідження 3 фази препарату Нірапариб в комбінації з абіратерона ацетатом та преднізоном у порівнянні з абіратерона ацетатом та преднізоном для лікування пацієнтів з метастатичним кастрат-чутливим раком передміхурової залози (mCSPC) зі шкідливою гермінальною або соматичною мутацією генів, що відповідають за репарацію шляхом гомологічної рекомбінації (HRR)»

Сакало А.В.

Контакти

Легені   J2G-MC-JZJC «LIBRETTO-431: Багатоцентрове, рандомізоване відкрите дослідження  ІІІ фази порівняння терапії препаратом LOXO-292 з терапією препаратами на основі похідних платинив поєднанні з перметрекседом в або без комбінвації з прийомом пембролізумабу в якості першої лінії лікування поширеного чи метастазуючого недрібноклітинного раку легень з наявністю гібридного гена RET»

Пономарьова О.В.

Понеділок

Вівторок

Четвер

з 1000 до 1200

2 поверх

перехід до радіологічного від.
Колоректальний рак   CL3-95005-007 «Відкрите дослідження  фази 1Б з підбору дози ВІ836880 у комбінації з ВІ754091 для характеристики безпечності, переносимості, фармакокінетики, фармакодинаміки та ефективності у пацієнтів з місцевопоширеним або метастатичним неплоскоклітинним недрібноклітинним раком легені та іншими солідними пухлинами»

Пономарьова О.В.

Понеділок

Вівторок

Четвер

з 1000 до 1200

2 поверх

перехід до радіологічного від.
Легені   APL-101-01 «Багатоцентрове дослідження  І/ІІ фази з оцінки безпечності, фармакокінетики та попередньої ефективності препарату APL-101 у пацієнтів з недрібноклітинним раком легень з мутаціями, що обумовлюють пропуск екзона 14 с-Met, та поширеними солідними пухлинами с дисрегуляцією c-Met»

Пономарьова О.В.

Понеділок

Вівторок

Четвер

з 1000 до 1200

2 поверх

перехід до радіологічного від.
Молочна залоза  

ZN-c5-001

Фаза 1/2 відкрите багатоцентрове дослідження безпеки, переносимості, фармакокінетики та протипухлинної активності препарату ZN-C5, що буде застосовуватися як у вигляді монотерапії, так i у комбінації з палбоциклібом, у пацієнтів з естроген-рецептор (ER) позитивним та рецептор 2 епідермального фактора росту людини (НER2) негативним, поширеним раком молочної залози»

Пономарьова О.В.

Понеділок

Вівторок

Четвер

з 1000 до 1200

2 поверх

перехід до радіологічного від.
Рак жовчних протоків   NuTide:121


«Відкрите, багатоцентрове, рандомізоване
дослідження фази ІІІ, в якому порівнюється препарат
NUC-1031 у поєднанні з цисплатином і гемцитабін у
поєднанні з цисплатином у пацієнтів із раніше не
лікованим місцево-поширеним або метастатичним
раком жовчних шляхів»

Осинський Д.С.

Контакти

Детальніше в цій категорії: « Комісія з питань етики

Контакти

03115, м. Київ, вул. Верховинна, 69
тел/факс (044) 450-74-36
Реєстратура: тел. +38(044) 409 24 73
тел. +38(044) 365 04 10
режим роботи: з 8-00 до 15-42
Реєстратура Центру ядерної медицини:
тел. +38(044) 423 98 55
тел. +38(044) 423 96 07
Реєстратура патологоанатомічного відділення:
тел. +38(044) 365 04 37
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
"Лінія довіри КМКОЦ":
тел. +38(044) 423 46 49 - Графік
роботи: середа, п'ятниця з 14-00  до 15-00