wrapper

Київський міський клінічний онкологічний центрКиївський міський клінічний онкологічний центрКиївський міський онкологічний диспансер (КМОД) був створений у відповідності з наказом №36 Київського міського відділу охорони здоров'я від 8.05.1947р.: «...3. В целях улучшения онкологической помощи населению г.Киева, приказываю:
1.Открыть с 8.05. с.г. при 1-ой Центральной поликлинике (зараз Київська міська клінічна лікарня №9) - городской онкодиспансер с кабинетами: хирургическим, гинекологическим, терапевтическим и др.
2.Временно назначить зав. городским онкодиспансером врача В.Н.Мещерского
3.Наладить при диспансере учет раковых больных…
4.Главврачам поликлиник города отправлять всех онкологических больных через онкопункты в горонкодиспансер.
5.На базе клиники профессора Панкратьева при 1-ой Советской больнице (нині Київська обласна клінічна лікарня) организовать с 8.05. с.г. в помещении, занимаемом отделением гнойной хирургии, онкоклинику на 50 коек с диагностическим, рентгентерапевтическим и хирургическим отделениями. Для онкогинекологических больных выделить 10 коек в гинекологической клинике проф. Янкелевича (зараз Київська міська клінічна лікарня №14)
6.Общее руководство онкоклиникой возложить на проф. Панкратьева...».

В 1946р. в Києві на обліку було 1044 хворих, в тому числі, 553 випадки злоякісних новоутворень було вперше виявлено в цьому році.

Наказом №66 Київського міського відділу охорони здоров'я від 14.08.47р. введена посада інспектора міськздороввідділу по онкології (в даний час - головний позаштатний онколог Головного управління охорони здоров'я). В 1947р. наказом міськздороввідділу для «виявлення конкретних винуватців запізнілої діагностики злоякісних новоутворень» при КМОД була створена спеціальна комісія для перевірки своєчасної діагнос­тики злоякісних новоутворень та розгля­ду всіх випадків «запізнілої діагности­ки ракових хворих» (тепер - міська про­тиракова комісія).

З метою «виявлення ранніх форм раку жіночої статевої сфери, грудної за­лози та прямої кишки, а також запобіган­ню раку жіночої статевої сфери», наказом міськздороввідділу №74 від 29.09.1947р. при всіх жіночих консультаціях міста були організовані онкопрофілакторії (зараз це жіночі оглядові кабінети). В 1948 році наказом міськздороввідділу №70 поставлено питання про «широку та пра­вильну організацію масових профілак­тичних оглядів жінок».

В 1948 був відкритий «стаціонар на 35 ліжок для онкохворих-хроніків».

В 1948-1949pp. стаціонарна допомога онкологічним хворим надавалась в онкохірургічному відділенні 1-ї Радянсь­кої лікарні (60 ліжок) та онкоурологічно­му відділенні лікарні імені Жовтневої рево­люції (40 ліжок).

По даним звіту в онковідділенні 1-ї Радянської лікарні в 1948р. проведено лікування 743 хворих. За рік проведено 342 операції, з них 182 з приводу зло­якісних новоутворень, в тому числі 124 радикальні та 58 паліативних. Рентгенопромінення отримали 62 хворих, ліку­вання радієм - 3. В 1950 році онкологічна служба міста була представлена об'єднаним онкодиспансером в складі поліклінічного відділення, мережі з 18 онкопунктів при районних поліклініках, онкохірургічного та онкоурологічного відділень. На базі вказаних стаціонарів функціонували відповідно онкохірургічна клініка Київського інституту вдосконалення лікарів (зав. клінікою - доцент І.Я.Слонім) та онкоурологічна клініка Київського рентген-радіологічного та онкологічного інституту (зав. клінікою - проф. Б.Л.Полонський). Крім того, в розпорядження КМОД були виділені хірургічні ліжка в інших стаціонарах м. Києва: в клініці проф. А.Ю.Лурьє та в клініці проф. Е.Я.Янкелевича відповідно 30 та 20 гіне­кологічних ліжок.

В системі КМОД працювало 44 лікаря (19 - в диспансері та 25 - в онкопунктах). В 1950р. в поліклінічному відділенні було прийнято 16695 хворих. За 1950р. у відділеннях КМОД було прове­дено 465 операцій 956 хворим.

В 1952р. у відповідності з рішен­ням Ради Міністрів УРСР №2374 від 24.07.52р. Київський МОД був передис­локований з Жовтневої лікарні в приміщені за адресою: Георгієвський провулок, №9.

В перші роки роботи КМОД очо­лювали В.Н.Міщерський в 1947-1950рр., Я.Л.Ровинський в 1951-1953рр., С.Г.Ворона в 1953-1954рр. та І.С.Лебедєва в 1954-1960рр., а в наступні роки В.Г.Ходаченко  в 1960-1969рр., Г.З.Пелешко в 1969-1973рр., В.І.Пентюхов в 1973-1976рр., Н.Н.Бєлоусова в 1976-1977рр., в 1977-2000рр. заслу­жений лікар України П.І.Олійніченко, в 2000-2011рр. заслужений лікар України Г.П.Олійніченко,  в червні 2011 року Київський міський клінічний онкологічний центр очолив Олександр Миколайович Клюсов.

За 60 років в Києві контингент хво­рих злоякісними новоутвореннями збільшився більш ніж у 30 разів (з 2012 в 1948р. до 63323 в 2009р.). За ці ж роки кількість хворих, з вперше встановленим діагнозом, збільшилась у 9 разів (з 1011 в 1948р. до 9167 в 2009р.).

Робота по будівництву сучасного онкоцентру почалась ще в средині 70-х років. Згідно постанови Ради Міністрів СРСР №225 від 29 квітня 1975р., перед­бачалось будівництво онкологічних дис­пансерів у великих містах СРСР, в тому числі в м. Києві та Київській області, за рахунок коштів, які були зароблені на ко­муністичних суботниках. Для будівництва Київського онкоцентру було виділено 3,5 млн. карбованців. В процесі будівництва сума збільшувалась і складала 5,5 млн., 7,5 млн., 9,5 млн. і на момент закінчення будівництва онкоцентру становила 17,5 млн.

Через 40 років після відкриття КМОД в 1985 році було роз­почате, а в 1990р. закінчене будівництво онкологічного центру. В цьому ж році он­коцентр був введений в експлуатацію (наказ № 271 від 16.07.90р. Управління охорони здоров'я м. Києва). Центр збудо­ваний за індивідуальним проектом, який розробив «ГіпроНДІздоров». Головним консультантом проекту був призначений П.І.Олійніченко.

Приміщення центру дозволили створити оптимальні умови для ліку­вально-діагностичного процесу та безпе­ки роботи з різними джерелами радіоак­тивного випромінювання та хіміопрепа­ратами.

Згідно з розпорядженням КМДА №1718 від 27.10.97р. Київський міський онкологічний центр (КМОЦ) був перейменований в Київську міську онкологічну лікарню(КМОЛ). При цьому усі функції, які виконував КМОЦ залишилися і в лікарні.

З 1990 року колективом Київської міської онкологічної лікарні:

    Вперше на Україні були розроблені стандарти діагностики та лікування онкохворих та стандарти радіологічного лікування онкохворих, які були затверджені в 1998 році, витримали два перевидання та лягли в основу Протоколів надання медичної допомоги  за спеціальністю «Онкологія» (Наказ МОЗ України № 554 від 17.09.2007р.).
    Вперше на Україні наказом МОЗ України № 208  від 30.12.1992р. в КМОЛ була створена централізована цитологічна лабораторія.
    Вперше на Україні серед спеціалізованих закладів практичної охорони здоров’я (онкодиспансерів) в КМОЛ було відкрито дитяче онкологічне відділення (наказ ГУОЗ м. Києва №466 від 30.12.1998р.).
    Вперше на Україні в 2001 році на базі Київської міської онкологічної лікарні створене диспансерне відділення, до складу якого увійшли 10 районних онкологів (наказ №145 ГУОЗ м. Києва від 13.04.01р.). Поєднання клінічної роботи в КМОЛ та організаційної роботи в районі дозволило зробити спеціальність районного онколога досить привабливою та швидко укомплектувати усі посади висококваліфікованими молодими спеціалістами.
    Вперше на Україні в тому ж 2001 році на базі КМОЛ було організоване відділення паліативної медицини для лікування онкологічних хворих в термінальних стадіях (наказ ГУОЗ м. Києва № 147 від 13.04.2001р.) на базі вже існуючого відділення реабілітації та відновлюючої хірургії, яке було створене ще в 1990 році. В січні 2008 року відкритий окремий корпус відділення, що дало змогу збільшити стаціонар з 10 ліжок до 25.
    Вперше на Україні в КМОЛ була обчислена економічна складова лікування онкологічних хворих згідно стандартів діагностики та лікування онкопатології та був набутий досвід надання медичної допомоги онкохворим в умовах госпрозрахунку.
    Вперше на Україні в 2003-2004рр. у співпраці з Міжнародною фундацією психосоціальної підтримки онкохворих України і за підтримки Головного управління освіти і науки КМДА в навчальну програму для дівчат 10-11 класів середньої загальноосвітньої школи та 2-3 курсів середніх спеціальних навчальних закладів були введені заняття по профілактиці та ранній діагностиці раку молочної залози і шийки матки.
    Вперше на Україні лікарі КМОЛ почали тісно співпрацювати з пацієнтами в рамках громадських організацій «Амазонки» та благодійного фонду «Здоров’я жінки та планування сім’ї» в питаннях онкомамології і самостійного обстеження жінок на рак та передрак молочної залози.
    Вперше на Україні в 2010 році на базі Київського міського клінічного онкологічного центру відкрито Центр ядерної медицини, основними завданнями якого є проведення ранньої діагностики онкологічних захворювань із використанням ПЕТ-технологій та лікування злоякісних новоутворень сучасними методами променевої терапії.

Центр ядерної медицини обладнаний найсучаснішим устаткуванням світових виробників:

-  циклотрон PetTrace  – використовується для виробництва коротко-існуючих ізотопів F18, С11;

-  система контролю якості радіо-фармпрепаратів;

-  модуль синтезу для фтору процесорний модуль FASTLAB;

-  модуль синтезу для вуглецю процесорний модуль TRACELAB Fx – C pro;

-  гамма-камера E.cam з двома детекторами;

-  комбінована ОФЕКТ/КТ система Precedence;

-  томограф комбінований ПЕТ/КТ серії  Discovery: Discovery STE;

-  комбінована система для позитронно-емісійної топографії/комп’ютерної томографії (ПЕТ/КТ) Gemini TF 16;

-  високоенергетичний прискорювач медичний лінійний ONCOR Impression Plus;

-  томограф комп’ютерний  Somatom Spirit;

-  система для контактної променевої терапії (брахітерапії) GammaMed plus;

-  С-арочний рентген-апарат – рентгенівський апарат для діагностичних та інтервенційних процедур BV Endura;

-  ультразвуковий терапевтичний апарат “Haifu”.

Обслуговування складного медич­ного та лікувального обладнання в  КМКОЦ про­водять 30 висококваліфікованих інженерів.

В даний час, в Київському місько­му клінічному онкологічному центрі функціонує поліклініка на 350 відвідувань в день та стаціонар на 600 ліжок (160 з них це ліжка денних стаціонарів).

В онкоцентрі працює більше 1500 співробітників з них 6 заслужених лікарів України. Надання спеціалізованої медичної допомоги пацієнтам клінік здійснюють 150 кваліфікованих лікарів та наукових співробітників 30 різних спеціальностей, се­ред них, 16 кандидатів медичних наук, 2 кандидати біологічних наук, 84 лікаря є спеціалістами вищої та першої категорій. Також в лікувальному та діагностичному процесі беруть участь більше 350 досвідчених і висококваліфікованих медичних сестер. 25 клініко-діагностичних відділень облад­нані сучасною лікувально-діагностичною апаратурою вітчизняного та імпортного виробництва, що дозволяє проводити обстеження та лікування хворих на рівні світових стандартів.

Щорічно в КМКОЦ проводиться більше 850 тисяч лабораторних обстежень, більше 70 тисяч досліджень у відділі променевої діагностики, з них більше 8 тисяч досліджень  з використанням відкритих джерел випромінювання, біля 5 тисяч ендоскопічних досліджень.

Консультативний прийом в поліклініці проводиться лікарями 14 спе­ціальностей, які приймають за рік біля 100 тисяч пацієнтів.

В стаціонарі онкоцентру щорічно лікується більше 20 тисяч хворих, вико­нується біля 6 тисяч оперативних втру­чань, приблизно 3 тисячі хворих отриму­ють хіміотерапію і 3 тисячі - променеву терапію (при лікуванні більше ніж 300 хворих застосовуються методики з використанням відкритих джерел опромінення). Більше однієї третини, від загальної кількості хворих, отримують лікування в умовах стаціонару денного перебування хворих.

 В 2012 році на базі КМКОЦ наказом МОЗ України від 19.01.2012 № 36/5/22 був створений Український науково-практичний центр ПЕТ- технологій

Київський міський клінічний онкологічний центр є науково-практичним об'єднан­ням, в складі якого працює 9 кафедр і відділів учбових та науково-дослідних медичних установ:

    кафедра онкології Національної медичної академії післядипломної освіти (НМАПО) - завідуючий: проф. С.Д.Мясоєдов;
    кафедра радіології НМАПО - завідую­чий проф. Д.С.Мечов;
    кафедра анестезіології і реанімації НМАПО - проф. В.А.Лисецький;
    кафедра фітотерапії і клінічної фарма­кології НМАПО - завідуючий: проф. Г.М.Войтенко;
    кафедра онкології Національного медичного університету - завідую­чий: д.м.н. Р.І.Верещако;
    кафедра військової хірургії Української військово-медичної академії – керівник, проф. Я.Л. Заруцький
    відділ онкоурології Київського НДІ урології і нефрології - керівник: проф. В.С.Сакало;
    відділ механізмів протипухлинної терапії Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького НАН України - керівник: акад. проф. В.Ф. Чехун;
    лабораторія генетики Інституту експе­риментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького НАН Ук­раїни – к.б.н. Л.Г.Бучинська.

Також КМКОЦ співпрацює з кафедрами імунології та мікробіології і вірусології Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

12 професорів та 15 докторів медичних наук проводять консультації та лікування онкохворих в КМКОЦ.

Сумісно зі співробітниками кафедр лікарями центру проводиться значний об'єм наукової роботи. Основни­ми її напрямками є:

    розробка і впровадження нових методів профілактики та ранньої діагностики злоякісних новоутворень, вдосконалення організації онкологічної допомоги насе­ленню в умовах великого міста;
    розробка нових методів комбінованого і комплексного лікування, органозберігаючих операцій, профілактики, ранньої діагностики та лікування ускладнень хірургічних втручань, променевої та хіміотерапії;
    вивчення ефективності модифікуючих факторів в процесі лікування онко­логічних хворих (імунотерапія, гіпер­термія, кріодеструкція та інші).

Щорічно матеріали наукових досліджень узагальнюються в більш, ніж 100 наукових працях. За результатами науково-практичної роботи нашими співробітниками, самостійно та в співавторстві з науковцями були підготовлені наступні видання:

1.     Штатные нормативы медицинского персонала отделения лучевой терапии;

2.     Расчет лучевых нагрузок, нормирование радиационного фактора и рабочего времени в радиологическом отделении открытых изотопов;

3.     Справочник по полихимиотерапии опухолей;

4.     «Онкология» учебник для вузов под редакцией И.Б.Щепотина, раздел по опухолям органов мочевыводящей системы и мужских половых органов;

5.     Знеболююча терапія хворих на злоякісні новоутворення;

6.     Цитостатическая терапия злокачественных новообразований;

7.     Збірник стандартів обсягів і якості медичної допомоги хворим в лікувально-профілактичних установах міста Києва, 1998 р.;

8.     Стандарти діагностики та лікування хворих на злоякісні новоутворення основних локалізацій, 2003 р.;

9.     Стандарти діагностики і лікування онкологічних хворих, 2007 р.;

10.    Морфологическая диагностика рака молочной железы;

11.    Алгоритмы современной онкологи;

12.    Променева терапія пухлин головного мозку.

Більше 15 років за рішенням Державного експертного центру МОЗ України КМКОЦ є клінічною базою по апробації нових фар­макологічних препаратів вітчизняного та імпортного виробництва. В онкоцентрі щорічно працюють в середньому 5 активних дослідницьких центрів, які приймають участь в проведенні біля 15 міжнародних багатоцентрових рандомізованих досліджень нових фармакологічних препаратів провідних виробників світу.

З 2010 КМКОЦ затверджено базою для клінічних випробувань виробів медичного призначення (наказ Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України №86 від 03.06.2010р.).

В Київському міському клінічному онкологічному центрі створені  усі умови для навчання студентів медичних ВИШів, проходження спеціалізації та передатестаційної підготовки онкологів та онкохірургів, навчання інтернів та онкологів у клінічній ординатурі і аспірантурі.

Співробітники Київського міського клінічного онкологічного центру щороку приймають участь в українських і міжнародних наукових та практичних конференціях, європейських конгресах з онкології,  є членами Європейського товариства медичних онкологів (ESMO), Європейського товариства онкогінекологів (ESGO), Міжнародної асоціації з вивчення раку легень (IASLC) та Американського товариства клінічних онкологів (ASCO). Лікарі-радіологи підвищують свою кваліфікацію на курсах Європейського товариства терапевтичних радіології та онкології (ESTRO) і Європейської школи ядерної медицини (ESNM). Наукові роботи фахівців онкоцентру систематично представляються на міжнародних наукових форумах в країнах СНД, Європи та США.

Детальніше в цій категорії: В.о. Директора »

Контакти

03115, м. Київ, вул. Верховинна, 69
тел/факс (044) 450-74-36
Реєстратура: тел. +38(044) 409 24 73
тел. +38(044) 365 04 10
режим роботи: з 8-00 до 15-42
Реєстратура Центру ядерної медицини:
тел. +38(044) 423 98 55
тел. +38(044) 423 96 07
Реєстратура патологоанатомічного відділення:
тел. +38(044) 365 04 37
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
"Лінія довіри КМКОЦ":
тел. +38(044) 423 46 49 - Графік
роботи: середа, п'ятниця з 14-00  до 15-00